Ventesorg og hospice som fagdag

Viktig med bred tverrfaglig oppslutning
Kompetanseheving skjer ikke av seg selv, og enda en gang tok Termik og Vefsn kommune initiativ til en fagdag med bred oppslutning og et stort engasjement for tematikken ventesorg og hospiceideologi som var satt på agendaen  som gikk over to dager. Målgruppen var frivillige i Termik, ansatte i Vefsn, Grane, Hattfjeldal med flere kommuner som jobber med palliative pasienter og pårørende, barn, unge eldre og uavhengig av diagnose.

Å være profesjonell betyr å være en medvandrer, og også å kunne gråte med
Ventesorg var tema for den første fagdagen og det ble også lansert tre nye korte dokumentarer.
Vi er nødt til å skape en bevissthet rundt det å få et alvorlig sykt og døende barn, vi er nødt til å forstå alle de følelsene og tanken som oppstår når krisen rammer disse familiene. Å få en alvorlig sykdom gir mange følelser og viktigheten av å bli sett, møtt og få anerkjent disse følelsene kan være med på å gjøre en ekstremsituasjon til en styrket situasjon, sier Natasha Pedersen, leder i FFB. Historier og møter med mennesker viser at pårørendeomsorgen eller familieomsorgen som vi liker å kalle det, er svært dårlig ivaretatt i dag. Dette også sett i forhold til andre land som har hospice som et tjenestetilbud. Ventesorg er et ord som åpner opp for det å våge å kunne snakke om det som er tabulagt, det er et ord som alle kan forstå uten å bruke så mange ord. Ventesorg er også noe som skaper stor gjennkjennelse hos pårørende som har alvorlig syke enten de er unge eller gamle, og er uavhengig av diagnosen. Helsepersonell bekrefter også at dette er et ord som kan hjelpe dem med å få i gang vanskelige samtaler hos den alvorlig syke selv.

Hospiceideologi og hospice
Astrid Rønsen som er førstelektor i videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU i Gjøvik, holdt foredrag om hospiceideologi og hospice på den siste dagen.Hospice er helhetlig omsorg for alvorlig syke og døende og deres pårørende. Noe av det som er sentralt i denne typen omsorg, er at den tar utgangspunktet i pasienten. Et hospice er et sted der pårørende og pasienter kan leve sammen i et gjestfritt og innbydende hjem. Hospice skaper gode fysiske rammer for livsutfoldelse og fellesskap for de syke og deres familier, på deres premisser. Et godt hospicearbeid kjennetegnes ved at den døendes helhetlige behov og lindring av den fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle smerten («total pain») ivaretas på en best mulig måte gjennom tverrfaglig samarbeid.

Vi trenger begrepet «hospice» og institusjoner som hospice i Norge, fordi de fysiske rammene ikke er likegyldige når du skal dø; det betyr også noe hvor du dør. Ikke minst tar hospice familieperspektivet på alvor da døden er en viktig hendelse i familiers liv. De trenger rom og omgivelser der de kan være sammen med den døende på en god måte.
Et viktig prinsipp i hospicefilosofien er nettopp å skape en åpenhet om døden. Hospice gir et signal til offentligheten om at døden er her; den blir synliggjort. Å ta avskjed med livet krever de beste betingelsene både for det døende mennesket og de nærmeste. Hospice rommer nettopp den filosofien og innsatsen som tenker nytt om verdier og rammer for livets avslutning i vår tid.

Møte med lokalpolitikere I Vefsn
Flere kommuner vi jobber med ser viktigheten av samarbeidet med frivillige organisasjoner. Gjennom et systematisk samarbeid mellom frivillige og helsepersonell, kan frivillige gjøre en stor innsats på palliasjonsfeltet.TERMIK (terminal omsorg i kommunen) er en stiftelse som ble opprettet i Vefsn kommune i 1996. Den har frivillige medarbeidere som avlaster og støtter alvorlig syke, døende og deres pårørende, enten hjemme, eller på institusjon. Tilbudet er spesielt beregnet for pasienter som har få eller ingen pårørende. TERMIK har utviklet en modell for organisering av frivillig arbeid og en håndbok om hvordan å komme i gang.

Over en kaffekopp i koslige omgivelser på Fru Haugans hotell møtte vi ordføreren i Vefsn Jahn - Arne Løvdahl, med to av de lokale politikeren. Berit Hundåla som sitter i omsorgsutvalget og Jørn Clausen som sitter i formannskapet. Lill Karin som er leder i TERMIK og som har jobbet tett med flere av disse politikeren, fortalte engasjert om betydningen av deres samarbeid. Barnepalliasjon er en av de viktige områdene som de ønsker å utvikle, både faglig og innen frivillighet. Ordføreren har mye ros å gi til TERMIK sitt engasjement og FFB gleder seg til fortsettelsen og et videre samarbeid med dem.