Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Retningslinjene er en del av det nye styringssystemet som har tre nivåer og skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene:

 • Universitets- og høyskoleloven. Denne gir hjemmel for faglig styring av utdanningene gjennom rammeplaner.
 • Felles forskrift for alle grunnutdanningene. Det er en ny type rammeplan som fastsetter felles formål og felles innhold for alle grunnutdanningene. Forskriften setter også rammer for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt utdanning.
 • Retningslinjer for hver enkelt utdanning. I stedet for dagens detaljerte beskrivelser av hva som skal inngå i utdanningene, beskriver de nye retningslinjene formål med den enkelte utdanning og forventet sluttkompetanse i form av læringsutbytte for ferdige kandidater.
 • Barnepalliasjon

  Foreningen for barnepalliasjon FFB og andre profesjons – og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner er involvert i dette arbeidet og bidrar med innspill. Vi viser også i dette arbeidet til Palliasjonsutvalget sin NOU "På liv og død" og kapittelet om kompetanse. Det er definert tre kompetansenivåene i palliasjon og barnepalliasjon som vi mener må inn som et tema i all grunnutdanning:

  1. Primært nivå:/nivå A: Grunnleggende kompetanse, som man skal få gjennom grunnutdanningen. Alt helsepersonell som møter alvorlig syke pasienter, skal beherske dette kunnskapsnivået
  2. Sekundært nivå/nivå B: helsepersonell som behandler pasienter som trenger palliativ behandling, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, bør ha kompetanse på dette nivået.
  3. Tertiært nivå:/nivå C: Spesialisert kompetanse, som helsepersonell som arbeider i palliative enheter/team (særskilt organiserte palliative tjenenester), og som ivaretar de mest komplekse pasientene

  Ønsker du å vite mere om dette arbeidet kan du lese mere om formålet, mandatet og fremdriften for arbeidet på kunnskapsdepartementets hjemmeside

  her