Statsbudsjettet: Barnepalliasjon løftes frem

Onsdag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Koronakrisen har som ventet satt sitt preg på prioriteringene for budsjettet. Men vi i Foreningen for barnepalliasjon er glade for å se at regjeringen ønsker å løfte barnepalliasjon - og et mangfold av tilbud innen feltet - videre opp og fram i tida som kommer.

Her er de viktigste punktene:

1.For å legge til rette for mangfoldet av tilbud, foreslås det 62,3 mill. kroner som søkbare tilskudd til drift og etablering av lindrende enheter i 2021.

Formålet med tilskuddet er å styrke mangfoldet av tilbudet til mennesker som trenger lindrende behandling og omsorg. Tilskuddet skal gå til etablering og drift av lindrende enheter som drives etter hospicefilosofien. Frivillige aktører og stiftelser kan søke om tilskudd, og tilbud til barn og unge skal prioriteres.

2. Det foreslås 8. mill. kroner til å styrke kunnskap, kompetanse og kvalitet innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Formålet med ordningen er å styrke kunnskap, kompetanse og kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innenfor området lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Det ble i 2020 bevilget 8 mill. kroner til formålet. Bevilgningen foreslås videreført i 2021, og er innrettet slik:

  • 3 mill. kroner til å utarbeide, spre og opprettholde kunnskap om forhåndssamtaler.
  • 2,5 mill. kroner til videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet.
  • 2,5 mill. kroner i øremerkede midler til Foreningen for barnepalliasjon i sitt arbeid med blant annet kunnskapsformidling, undervisning av eksterne og interne aktører og bidrag for å veilede, støtte og gi kunnskap til pasient, pårørende og helsepersonell.

3. Det foreslås 2 mill. kroner til tilskuddsordningen «Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og unge».

4. Det foreslås 1 mill. kroner som øremerket tilskudd til Ønsketransporten.

5. Det foreslås 22 mill. kroner til Verdighetssenteret.

6. Det foreslås 14,6 millioner kroner til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Det foreslås at 3 mill. kroner av bevilgningen benyttes til et treårig program for utvikling av ulike modeller for hvordan man kan legge til rette for mer hjemmetid og hjemmedød for personer i livets siste fase. Den resterende bevilgningen foreslås benyttes til den søkbare tilskuddsordningen i 2021.

Dette skjer fremover:

Statsbudsjettet for 2021 er nå i Stortingets hender, og det er finanskomiteen som skal forberede finansinnstillingen. Dette innebærer at finanskomiteen setter rammer for hver sektor som noenlunde tilsvarer fagkomiteenes ansvarsområder.

Det er ventet at budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og FrP starter i månedsskiftet oktober/november.

Som en del av forberedelsene til Stortingets behandling av budsjettet, inviterer fagkomiteene til åpne høringer. Budsjetthøringer i fagkomiteene gjennomføres fra 15.-28. oktober.

Finanskomiteen skal avgi sin innstilling til Stortinget senest 24. november. I løpet av den påfølgende uken finner finansdebatten sted i Stortinget.

Deretter skal komiteene bli enig internt om hvordan de skal utforme sektorbudsjettene, og det skal altså skje innenfor rammene som er gitt i finansinnstillingen.

Stortinget har berammet at siste dag for budsjettbehandling i plenum skal være tirsdag 15. desember, men dette kan bli utsatt i og med at siste stortingsmøte i 2020 er fredag 18. desember.