Pleiepenger- forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatte pleiepenger ved barnets død

Høring – forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatte pleiepenger ved barnets død (folketrygdloven § 9-10)

Departementet  foreslår nå at alle som mottar pleiepenger på det tidspunktet barnet dør, skal ha rett til pleiepenger i en overgangsperiode. Departementet legger til grunn at endringene kan tre i kraft raskt, og vil gjøres gjeldende for både løpende og nye tilfeller. Departementet ble i juni 2019 gjort kjent med at enkelte foreldre har opplevd det som en tilleggsbelastning at de må søke om sykepenger umiddelbart når barnet dør. Det vil være store individuelle variasjoner med hensyn til hvor lang tid den enkelte vil trenge før man er i stand til å arbeide etter at barnet dør.

 

Forslag til Lovtekst

Forslag til lovtekst I lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer: § 9-10 nytt fjerde ledd skal lyde: Dersom barnet dør i stønadsperioden, ytes det pleiepenger i opptil 30 stønadsdager (seks uker). Til den som har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år ytes det pleiepenger i opptil tre måneder. Ved eventuell arbeidsinntekt i denne perioden graderes pleiepengene mot arbeidsinntekten.

 

Fist for å gi innspill er 08.01.20

FFB vil gi innspill til dette på vegne av våre medlemmer. Og du kan komme med dine innspill til oss innen 5. januar på e-post til kontakt@barnepalliasjon.no, så vil vi ta dem med!  Du kan også selv gå inn på Arbeids- og sosialdepartementet sine nettsider og gi innspill direkte.

Her er  høringsbrev og notater  og ønsker du å gi direkte innspill til departementet, kan dette  gjøres her . Vi gjør da oppmerksom på at høringssvarene vil bli offentliggjort og du må da gjøre dette på vegne av det selv og ikke som foreningen for barnepalliasjon.