Også syke barn har rett til et verdig liv

"Ja til lindrende enhet og omsorg for barn gjør en enormt viktig jobb for å sette lindrende behandling til døende barn på dagsorden. Jeg ønsker dere all lykke med arbeidet, og ser frem til det videre samarbeidet."

Det mest meningsløse som finnes er når barn dør. Hvert eneste barn er umistelig. Hvert eneste barn er uendelig verdifullt, og fortjener ubegrenset kjærlighet og varme.

Det finnes ikke noe tilbud, behandling eller tiltak som kan ta vekk sorgen over å miste sitt eget barn. Men det kan gjøres mye mer for å lette noen av de mange belastningene som legges på familien og barnet i den siste fasen av et svært sykt barns liv.
Mange frykter dødsprosessen og de lidelsene den kan innebære. Ikke bare kroppslige plager, men også emosjonell, sosial og eksistensiell lidelse. Moderne medisin og omsorg har utviklet behandlingstiltak for å hjelpe og lindre på alle disse områdene. Med den riktige avanserte og skreddersydde behandlingen trenger ingen i Norge i dag å måtte dø i lidelse. Hospicebevegelsen har vært pionerer for denne helhetlige behandlingen. Høyt kompetente helsearbeidere innen lindrende behandling evner å se hele mennesket.

Palliativ behandling er ubeskrivelig verdifullt for barnet selv, men også for foreldre og familie. I dag har vi så godt som ingen tilbud om palliativ behandling for barn. Ofte kommer behovet for palliativ behandling for barn i skyggen av det samme behovet blant de eldre.

Men palliativ behandling skal være like viktig, uavhengig av hvilken del av livsløpet en person er i. Dette er en viktig del av visjonen om et verdig liv, hele livet.

Kjernen i lindrende behandling er at menneskelivet er meningsfullt, og når alvorlig sykdom og lidelse truer det, kan barnet og familien gis tilbake både livskvalitet og opplevelse av mening med den rette kompetente og barmhjertige behandlingen.
I dag er det mange som ikke får den livshjelpen de trenger. Enheter for lindrende behandling må avvise søkere. Helsepersonell i sykehus og kommunen har ikke alltid den kunnskapen som er nødvendig i møte med døende.

Det er behov for å utvide kapasitet og kompetanse innen lindrende behandling. Tilbudet om livs- hjelp til døende barn må styrkes. Dette gjelder både på sykehusene og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Palliativ behandling må gis i omgivelser som er trygge og verdige for barnet. Slike omgivelser kan være eget hjem, i egen avdeling på sykehus eller på sykehjem, eller egne hospice. Det er også nødvendig med økt kompetanse om omsorg ved livets slutt blant ansatte som jobber i helsesektoren. Vi vet at det er for lite kunnskap om palliativ behandling generelt, og om palliativ behandling for barn spesielt. Dette må jeg, som politiker, ta på alvor.

Min oppgave er å jobbe for at alle har et verdig liv, hele livet, uansett lengde på det.
Ja til lindrende enhet og omsorg for barn gjør en enormt viktig jobb for å sette lindrende behandling til døende barn på dagsorden. Jeg ønsker dere all lykke med arbeidet, og ser frem til det videre samarbeidet.

Mvh Knut Arild Hareide, leder KRF