Ny rapport om palliativ omsorg i Europa

Europarådet har kommet med sin rapport om palliativ omsorg i Europa. Rapporten bygger videre på vedtaket fra 2009 og resulusjon 1649, «Palliativ omsorg: en innovativ modell for helse- og sosialpolitikk». Den gir en oppdatering på modeller innen palliativ omsorg og belyser kritiske problemstillinger som kan være av interesse for alle folkevalgte parlament i Europa. Rapporten påpeker også at Ministerkomiteens anbefaling (24) fra 2003 om palliativ omsorg i liten grad er fulgt opp i mange av EUs land, og at det fremdeles er mangel på smertelindrende og palliativ behandling og omsorg.

EAPC har vært avgjørende for utredningen til denne nye rapporten. Det var heldig at Ministerkomiteens representant i dette arbeidet, senator Rónán Mullen, også er irsk, slik at jeg, som EAPCs president, kunne møte han ved flere anledninger, både i Irlands parlament og i Galway, Vest-Irland, hvor vi begge bor. Etter hvert holdt jeg en presentasjon for Europarådet i Brussel om utviklingen av palliativ omsorg i Europa, med fokus på betydningen av å implementere palliativ omsorg tidlig, modeller for å implementere palliativ omsorg, og å utvide palliativ omsorg til å inkludere all klinisk behandling, også utenfor kreftbehandling. Dr Tiina Saarto, styremedlem i EAPC, og jeg ble deretter invitert til å holde en presentasjon på et møte i Strasbourg, for å introdusere rapporten til medlemmer av Europarådet, og komme til enighet om senator Mullens oppdrag om å hente inn fakta.

Selv om vårt arbeid bare fokuserte på ett land (Spania), valgte Europarådet det som grunnlag for rapporten ettersom det inneholder eksempler på flere mulige tilbud innen palliativ omsorg – på sykehus, i hjemmet, ved dagplasser og sengeposter på hospice. Det viser også, innad i ett land, at statsstøttede tilbud, om enn på lokalt plan, kan være viktig og virkningsfullt, samtidig som at mangelen på slik støtte kan hindre utviklingen av nødvendige tilbud.

Denne nye rapporten bekrefter funnene fra den tidligere versjonen på mange måter, og oppfordrer til handling. Den er støttet av Verdens helseorganisasjons nåværende definisjon, og taler for Verdens helseforsamlings resolusjon 96.18, som er et retningsgivende vedtak om at palliativ omsorg er en vesentlig del av helsetilbud. Rapporten poengterer også hvordan mangelen på nødvendig palliativ omsorg påvirker helsetilbudet negativt. Systemet forventer ofte at pårørende og andre ufaglærte pleiere tar på seg ansvar uten å ha tilstrekkelig tilgang på ressurser eller støtte. Dette er dessverre et alt for vanlig syn for de av oss som jobber innen pleie i lokalsamfunn og, i enda større grad, i pasienters hjem. Det viser også nødvendigheten av avlastningshjem og -tilbud, som alltid har vært sett på som en vesentlig del av palliativ omsorg. Likevel blir det kanskje mindre og mindre brukt ettersom den komplekse omsorgen som er nødvendig for pasientene har ført til fulle sengeposter og begrensede plasser. Alt i alt styrker denne rapporten meldingen til politikere og helsevesen om at palliativ omsorg er en menneskerett som må opprettholdes, og at tilbudene må forbedres.

Jeg vil gjerne bruke anledningen til å takke mine kolleger i Spania, som så velvillig gav av sin tid til å møte senator Mullen, og da spesielt medlemmene av La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Professor Xavier Gómez-Batiste, Dr Javier Rocafort og Dr Emilio Herrera, med flere.

EAPCs arbeid går i stor grad ut på bevisstgjøring og lobbyvirksomhet – vi bruker vår posisjon som organisasjon til å påvirke den politiske diskusjonen for å synliggjøre palliativ omsorg. Vi adresserer kritiske problemstillinger angående folks erfaringer med å leve med, og å skulle dø av, komplekse, livsforkortende sykdommer. Det er kanskje ikke denne rollen vi er mest kjent for, men blant det økende antallet organisasjoner som jobber med palliativ omsorg, er det viktig at vår stemme, på vegne av de som utfører palliativ omsorg i Europa, blir hørt og verdsatt. Jeg ser for meg at etter hver som vår organisasjon utvikler seg de neste årene, må dette være en tydelig del av hva vi fokuserer på for fremtiden. At vi er i nærheten av Europaparlamentet i Brussel, gir oss en utmerket mulighet til å forsikre oss om at EAPCs stemme blir tydelig hørt rundt det rette politiske bordet.

RAPPORTEN ER PÅ ENGELSK OG KAN LASTES NED HER ⇒ https://barnepalliasjon.no/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-fra-Europarådet.pdf

FFB er også medlem i EPAC. Du kan lese mere informasjon om EPAC ved å gå inn på  deres hjemmeside https://www.eapcnet.eu/