NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende er på høring.

I mai 2016 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget overleverte NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende i desember 2017. Utvalget har foreslått tiltak for å imøtekomme brukernes/pasientenes og de pårørendes behov og ønsker for innhold i, organisering av og sted for behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase, uavhengig av diagnose, alder, bosted eller andre forhold, fra diagnosen stilles, gjennom sykdomsperioden og frem til livets avslutning. Utvalget har foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere utvalgets forslag og FFB er en av disse. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Departementet har opprettet en nettside for høringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201716-pa-liv-og-dod/id2590209/

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på denne nettsiden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende svar uten å registrere seg.

Foreningen for barnepalliasjon FFB ønsker å invitere våre medlemmer til innspill, for å samle dette i et felles dokument. Frist for våre medlemmer er 1. mai. og kommentarer eller innspill kan sendes på kontakt@barnepalliasjon.no

 Den endelige høringsfrist er 21. mai 2018