Alle som trenger palliasjon skal få det, uavhengig av alder og diagnose

I anledning FFB sitt møte med helseminister Bent Høie, stilte vi statsråden noen spørsmål omkring palliasjon og barnehospice. Her er svarene vi fikk.

Palliasjon virker å være en viktig sak deg, men likevel velger helseministeren å overlate oppfølgingen av dette feltet til eldreminister Åse Michaelsen. Hvorfor det?

Kommunene har fått et større ansvar for pasienter med betydelige og sammensatte behov for behandling, pleie og omsorg som en følge av samhandlingsreformen. Mange pasienter vil få de palliative behovene sine dekket av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Derfor er det naturlig at eldre- og folkehelseministeren har et hovedansvar for oppfølging av NOU-en. I det videre arbeidet med utredningen og høringsinnspillene vil begge statsråder selvsagt ta stilling til de ulike forslagene, og følge opp på våre ansvarsområder.

Når palliasjonsfeltet overlates til en eldreminister, bidrar ikke det til at tematikken rundt død innskrenkes til kun å gjelde de eldre?

– Alle som trenger palliasjon skal få det, uavhengig av alder og diagnose. Selv om eldre- og folkehelseministeren har «eldre» i sin tittel, har hun et helhetlig ansvar for regler og rammer for pleie og omsorgstjenestene i kommunene – uavhengig av brukernes alder.

Hva tenker du  som helseminister om barnehospice som modell?

– Utvalget som tok for seg palliasjonsfeltet leverte utredningen sin i desember 2017. Utredningen har siden vært på høring, og vi vil nå gå gjennom høringsinnspillene og ta stilling til de ulike forslagene.

Agder Høyre kom nylig med et utspill om å få Norges første barnehospice til Sørlandet. Tenker du at dette er en god og realistisk idé?

Jeg er opptatt av at alle pasienter skal få palliative tjenester som er tilpasset behovene deres. Det er opp til den enkelte kommune eller det regionale helseforetaket hvordan de ønsker å organisere tjenestene sine. Som sagt, har vi ennå ikke tatt stilling til de ulike forslagene i NOU-en.