Likeverdsreform vedtatt i Stortinget

Storting og regjering vil gjøre hverdagen enklere for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Målet er at familiene skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse.

Det er nå vedtatt en Likeverds-reform som skal gjøre hverdagen enklere for disse barna og familiene, gjennom at tjenestene bedre koordinerer tilbudet seg imellom, ved å bidra til at alle får være sjef i eget liv, gjennom å skape en meningsfull hverdag for familiene, samt ved å ivareta og inkludere de pårørende.

Dette er veldig bra hvis det vil fungere i praksis, noe vi i FFB håper sterkt på.

Det ble også vedtatt et forslag i Stortinget etter forslag fra AP, FrP, SP og Sv som pålegger regjeringen å sørge for at saksbehandlingstiden hos statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i klagesaker på helse-, sosial- og omsorgssektoren reduseres.

Dette er et viktig signal fra Stortinget om at behandlingstiden er altfor lang.

Stortinget har merket seg at familier med barn som har sammensatte behov må bruke svært mye tid på «å sloss» med hjelpeapparatet, og særlig kommunen. Et hjelpeapparat som de ofte føler som en motpart.

Forvaltningen vektlegger i altfor liten grad at det er barna og familiene selv som sitter på den største spisskompetanse på deres eget liv.

Familiene – som ellers har mer enn nok å streve med i sin hverdag – påføres en betydelig tilleggsbelastning ved å måtte bruke tid på å klage på urimelige vedtak.

Vedtak som ofte blir omgjort gjennom klagebehandlingen. Det er en tilleggsbelastning at klagesaksbehandlingen hos statsforvalteren tar urimelig lang tid.