Kunnskapsoppsummering - Palliativ omsorg i kommunene

 

Kommunale utfordringer

Kommunene står overfor store oppgaver innen helse- og omsorgsfeltet både pga. befolkningssammensetning med flere eldre og fordi denne delen av befolkningen ofte har flere og sammensatte kroniske sykdomstilstander. I de nærmeste tiårene vil derfor behovet for kommunale tjenester være økende. Palliativ omsorg, lindrende behandling og omsorg for alvorlig kronisk syke og deres pårørende gjelder svært mange. Barn og unge som lever med kroniske og livstruende tilstander, hvor det er vanskelig å forutse livsperspektivet i tid, er også en økende gruppe. Lindrende behandling og pleie til barn (barnepalliasjon) krever egen oppmerksomhet. Det kommunale tjenestetilbudet innen palliativ omsorg fungerer ulikt, avhengig av kommunen du bor. Vi vet lite om kvaliteten på det palliative tilbudet i kommunene sett fra pasienter og pårørendes ståsted, selv om lindrende enheter / palliative senger har eksistert i over 15 år.

 

Helhetlig familieomsorg

– At vi i større grad lytter til pasienter og pårørende når tjenestetilbud utvikles. Jeg tror vi trenger å prøve ut nye modeller med hensyn til omsorg for alvorlig kronisk syke og døende. Vi trenger modeller som inkluderer pårørende. Vi trenger å tenke radikalt nytt i forhold til hvordan frivillige kan medvirke sammen med profesjonelle. Sier Astrid Rønsen til senter for omsorgsforskning.

Oppsummeringen konkluderer om at vi  trenger mer kunnskap om følgende:

  • hvilke valgmuligheter uhelbredelig syke har med tanke på hvor de kan motta palliativ omsorg i den siste fasen av livet
  • hvordan unge mennesker og pasienter med andre diagnoser enn kreft ivaretas i kommunehelsetjenesten
  • hvordan ulik organisering av tjenestetilbudet erfares av pasient og pårørende
  • hvordan ulik organisering påvirker ressurser (personell og økonomi)
  • hvordan frivillighet kan integreres i tilbudet til alvorlig syke og døende
  • hvordan tjenestetilbudet påvirker etterlattes sorgforløp

Du kan lese hele rapporten i sin helhet her

Les også intervju med Astrid Rønsen her