Ja til barna

"KrF støtter varmt at organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn kan bidra til å bygge opp nødvendig kompetanse."
Det er et viktig å videreutvikle gode tilbud om lindrende behandling for barn ved livets slutt.

Dette stadfester hele helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i innstillingen til statsbudsjettet for 2011 som ble avgitt mandag den 29.11.2010. Videre skriver vi at den norske helsetjenesten kan dra nytte av erfaringer fra andre land som har kommet betydelig lenger i å etablere helhetlige tilbud der barnets og familiens behov for helsehjelp og omsorg ivaretas. Spesielt nevner de tre opposisjonspartiene organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn og det ut- viklingsarbeidet som gjøres der.

Det er viktig at helsemyndighetene samarbeider med organisasjonen, og vi er positive til at slike organisasjoner mottar støtte til sitt arbeid fra offentlige myndigheter. Det var trist å høre at Ja til lindrende enhet og omsorg for barn ikke fikk støtte fra Helsedirektoratet.

KrF har fremmet forslag i Stortinget om plan for livshjelp. Denne planen innebærer en oppbygging av det tilbudet om lindrende behandling el-ler livshjelp både i sykehusene og lokalt. Det må satses på kompetanse, slik at alle sikres lindring for både fysisk, psykisk, sosial og åndelig smerte. Vi fikk ikke regjeringspartiene med på forslagene, men KrF jobber videre med å sikre bedre lindrende behandling for mennesker i livets siste fase, og særlig barn.

Engasjementet for lindrende behandling har utgangspunkt i KrFs fokus på menneskeverd og menneskesynet. Alle mennesker har uendelig verdi, og det skal gjenspeiles i våre handlinger og dermed våre helse- og omsorgstjenester. FN har utarbeidet en erklæring om døendes rettigheter. Døden er en del av livet, og vi må sikre alle en verdig død.

I dagens samfunn er mange redde for å snakke om døden, og i helsetjenestene handler det meste om å redde liv. Ikke minst tror jeg mange er redde for å snakke om at barn dør, fordi barn er i starten av livet. Å satse på lindrende behandling for barn kan for noen derfor virke skremmende. I 1999 kom en offentlig utredning som het Livshjelp. Det var min partikollega Dagfinn Høybråten da han var helseminister som satte ned utvalget. Her ble tilbudet til uhelbredelig syke og døende barn tatt opp. Særlig ble det påpekt at dette er utfordringer kommunene sjelden vil møte, siden det angår få. KrF støtter varmt at organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn kan bidra til å bygge opp nødvendig kompetanse.

Følgende står om lindrende behandling av barn i innstillingen til Statsbudsjettet for 2011:
"Komiteen vil understreke viktig-heten av å videreutvikle gode til-bud og lindrende behandling og omsorg for barn ved livets slutt. Den norske helsetjenesten kan dra stor nytte av erfaring fra land som har kommet betydelig lengre i å etablere helhetlige tilbud der barnets og familiens behov for helsehjelp og omsorg ivaretas. Slik komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ser det, drives det et viktig utviklingsarbeid på området av organisasjonen "Ja til lindrende enhet og omsorg for barn". Det er viktig at helsemyndighetene samarbeider med organisasjonen, og disse medlemmer ser positivt på at slike organisasjoner mottar støtte til sitt arbeid fra offentlige myndigheter.

Mvh Laila Dåvøy, KrF, tidl. Helse og omsorgskomiteen.