Hva skal fremtidens barnesykepleier måtte kunne?

Innspill fra FFB om barnepalliasjon

FFB har bidratt med innspill direkte til arbeidet med de ulike nasjonale retningslinjer til de ulike helse og sosialfaglige utdanninger på mail og har også deltatt på møter i Kunnskapsdepartementet for å gi innspill til RETHOS arbeidet.  Dette fortsetter vi med også i forhold til  arbeidet med retningslinjer for barnesykepleiere. Å jobbe for at barnepalliasjon skal bli et kompetanseområde i all helse og sosialfaglige utdanninger, er viktig og svært sentralt for å sikre bedre livskvalitet, bedre støtte og bedre helsetilbudet til alvorlig syke og døende barn og deres familier. Kompetansen vil også sikrer et mer  helhetlig tilbud nasjonalt. Dette er også i tråd med internasjonale anbefalinger og fra Europarådet.

Fravær av barnepalliasjon i barnesykepleierutdanningen

Barnepalliasjon må komme tydelig frem som et eget kompetanseområde, særskilt innen barnesykepleie. Mange og flesteparten forbinder fortsatt barnepalliasjon med terminal fase – noe det ikke er! Studiestedene må ha forelesere som bruker begrepet barnepalliasjon i stedet for palliasjon, og som kan fortelle grunnleggende hva det innebærer.
FFB mener også at de bør komme tydelig frem at barnesykepleiere også hører til i kommunehelsetjenesten – det er ofte her  barna og deres familier som er i målgruppen er, og de har behov for spesialkompetanse både i hjemmet, avlastningen og barnebolig. Samt at fokus et på forskningen innen barnepalliasjon må bli større.

Innspill til programgruppen om barnesykepleierutdanningen

For at barnesykepleierne i større grad skal møte fremtidens behov og utvikling, involveres brukerorganisasjoner i dette arbeidet. Noe av spørsmålene vedrørende dette og som vi skal besvare er:

  • Hvilke kompetanseområder mener du at barnesykepleieren skal ivareta?
  • Hvilken sluttkompetanse mener du en barnesykepleier skal ha i fremtiden?
  • Hvilke utviklingstrekk i helsevesenet mener du barnesykepleieren bør være særlig oppmerksom på i fremtiden? 
  • Hvilke forskingsområde og kunnskapsproduksjon innen faget barnesykepleie og utdanning mener du man bør være særlig oppmerksom på

Ønsker du å gi innspill og bidra til dette?

Send oss gjerne dine innspill snarest på mail og vi tar dette med oss i møte med kunnskapsdepartementet 14.feb.