Helsepolitikk dreier seg ofte om å redde liv

"Vi har et stykke igjen for å nå målet om god og verdig omsorg ved livets slutt. "Ja til lindrende enhet og omsorg for barn" gjør en viktig innsats for å bedre tilbudet."

Helsepolitikk dreier seg ofte om å redde liv, og å sikre bedre helse og livskvalitet. Når lindring er alt som gjenstår, settes vår behandlingsorienterte og effektive helsetjeneste på prøve. Lindrende behandling for alvorlig og uhelbredelige syke er krevende, spesielt når det dreier seg om barn som skulle hatt livet foran seg. Men tilbudet om omsorg ved livets slutt er også spesielt viktig og verdifullt. Menneskers verdi er uavhengig av vår funksjon eller fremtidig yteevne, og tilbudet til alvorlig syke og døende skal prioriteres på lik linje med tilbud til dem vi kan kurere. Vi har et stykke igjen for å nå målet om god og verdig omsorg ved livets slutt. "Ja til lindrende enhet og omsorg for barn" gjør en viktig innsats for å bedre tilbudet.

Etter å ha sett innsalget om familien Pedersens sterke historie, tok jeg opp behovet for et bedre tilbud om lindrende behandling til barn med Helse- og omsorgsministeren i Stortinget 10.februar i år. Det mangler både kompetanse og tilrettelagte tilbud for å gi barna en mer verdig avslutning på livet. I Høyres regjeringstid startet vi en satsing på tilbudet om lindrende behandling både i og utenfor sykehus. Vi mener imidlertid at disse tiltakene bør styrkes, og at tilbudet må være bedre tilpasset barn og deres familier. Nesten halvparten av de om lag 349 barna som dør hvert år, avslutter livet hjemme. Høyre mener at det må legges til rette for at barnet og voksne kan avslutte livet hjemme dersom familien ønsker det. Dette krever at det gis bedre støtte og oppfølging fra helse - og omsorgspersonell. Det er også avgjørende at familier som har et alvorlig sykt eller døende barn slipper å være koordinator ulike instanser i helsetjenesten. Samhandlingsreformen skal gi bedre helsetjenester der folk bor, og fra Høyres side har vi gått inn for å bevilge mer midler til ambulante team for lindrende behandling.

Sykehusene vil fortsatt spille en viktig rolle i tilbudet til barn med livstruende sykdom. Jeg er glad for at Helse- og omsorgsministeren støttet forslaget om egne retningslinjer for palliative tilbud til barn. Fra Høyres side vil vi etterspørre resultater av dette positive initiativet. Vi mener at den norske helsetjenesten bør hente kunnskap fra andre land som har utviklet et mer omfattende tilbud om lindrende behandling til barn, blant annet Storbritannia og USA. Høyre fremmet i vår et forslag med 19 konkrete tiltak for å forsterke innsatsen mot kreft, herunder tiltak for å styrke tilbudet om lindrende behandling. Det er imidlertid viktig å sikre at alle uavhengig av diagnose, får et bedre tilbud.

En travel sykehusavdeling gir ofte ikke den verdige rammen rundt livets slutt som er ønskelig. Hospicene gir døende mennesker en verdig og trygg avskjed med livet, i rolige omgivelser med omsorgsfull og god pleie. Den lindrende behandlingen på hospice ivaretar både fysiske, sosiale og åndelige behov. Det er nettopp dette helhetsperspektivet på pasientens og de pårørende, som gjør tilbudet helt unikt og velegnet for alvorlig syke og døende. Vi ser at mange andre Europeiske land har etablert et langt mer omfattende tilbud om hospice enn vi har gjort i Norge. Blant annet har Danmark om lag 180 senger i hospice, og opphold der er omfattet av retten til fritt sykehusvalg. I Storbritannia og USA er det egne hospice for barn. I Norge har deler av fagmiljøene vært kritiske til hospice, fordi de mener dette er en form for særomsorg for de få. Høyre mener imidlertid at dette er gode helhetlige tilbud som bør supplere de andre tilbudene som gis ved livets slutt. For å unngå at dette tilbudet forbeholdes noen få, bør vi etablere flere hospice i Norge. De borgerlige partiene har stått sammen om forslag for å etablere bedre støtteordninger for hospice-ne, og vi vil arbeide videre for å styrke dette tilbudet fremover.

Mvh Erna Solberg, Høyres Leder. (2010)