Foreningen for barnepalliasjon søker tre nye medlemmer til fagrådet

Fagrådet i foreningen

Barnets og familiens behov skal være førende for tjenester i barnepalliasjon, båre i forhold til innhold og struktur, og barnet og familiene skal ha sammenhengende behandlingsforløp og omsorgstilbud. Disse prinsippene er førende for fagrådenes arbeid.

Fagrådene skal også bidra til å styrke fagutviklingen og tjenestene, sikre likeverdige tilbud og bedre og mer målrettet tjenestetilbud innen barnepalliasjon. Det er utviklet et eget mandat for dette arbeidet og fagrådet er organisert under foreningen sitt arbeid og skal rapportere sitt arbeid jevnlig. Fagrådet kan etableres på tvers av spesialiteter og med tverrfaglig representasjon. Fagrådene skal også reflektere de mest sentrale yrkesgruppene innen fagområdet. Fagrådet skal også bidra med innspill til styret.

Sammensetning i fagrådet

Sammensetningen skal gjenspeile foreningens formål og være tråd med en bred, tverrfaglig representasjon fra hele helsetjenesten. Det er generalforsamlingen som vedtar sammensetningen og utvelgelsen, og det er utviklet et mandat for dette arbeidet.

Du kan bli kjent mer med våre medlemmer i fagrådet her.

Vi søker tre kandidater til fagrådet og er dette deg?

Er du interessert i et nybrottsarbeid og ikke minst å sikre helhetlige tjenester innen barnepalliasjon?

Fagrådet er et rådgivende organ i foreningen, og jobber ut fra et mandat vedtatt av generalforsamlingen og alt arbeid er frivillig! Du vil få svært god innsikt i det som skjer innen området og ikke mint mulighet for å lære samtidig som din stemmer blir hørt. Er du interessert og vil vite mer? send oss en e-post på np@barnepalliasjon.no merk "FAGRÅD". Perioden for nye kandidater starter medio april 2022 etter generalforsamlingen. NB - for å sitte i fagrådet kreves det at du er medlem i foreningen. Frist for å melde sin interesse er 14. mars 2022.

Alle må avgi politiattest og CV.

Alle barn og ungdommer og deres familier som har behov for barnepalliasjon skal få støtte, riktig omsorg og blir styrket i situasjonen de befinner seg til enhver tid, uavhengig av sted og diagnose.