Evalueringsrapport om avansert hjemmesykehus til barn

Hva er et avansert hjemmesykehus for barn?

Avansert hjemmesykehus for barn er et tilbud til barn i alderen 0–18 år, og som er diagnoseuavhengig og tilbyr behandling, pleie og oppfølging i hjemmet. Hjemmesykehus for barn og unge er et alternativ til behandling og oppfølging i sykehuset. Hjemmesykehuset bør fungere som det palliative teamets forlengede arm. Tilbud om hjemmesykehus er ofte en forutsetning for at barn og unge med en alvorlig og livsbegrensende tilstand kan få mest mulig hjemmetid, og at de kan tilbys hjemmedød som en valgmulighet.
Hjemmesykehus kan bidra til økt deltakelse i skole og arbeidsliv underveis i forløpet og kontakt med venner og familie.

Avansert hjemmesykehus for barn og unge består av et tverrfaglig team med høy barnefaglig kompetanse, som samarbeider tett med øvrige tverrfaglige faggrupper på sykehuset.
Avansert hjemmesykehus for barn og unge bør samarbeide med den kommunale helse og omsorgstjenesten om barn og unge med behov for lindrende behandling og omsorg.
Det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge er tilknyttet hjemmesykehuset. Palliativt team jobber som regel dagtid, og hjemmesykehuset bør følge opp familier på døgnbasis.

Avansert hjemmesykehus for barn og unge er etablert ved flere sykehus. Hjemmesykehusene organiseres på ulike måter, men kompetansen hos helsepersonellet må være spesialisert. Noen er organisert som del av en sengepost eller en prematuravdeling, mens andre er egne enheter for barn og unge uavhengig av alder og diagnose.
Noen gir tilbud kun på dagtid og hverdager, mens andre gir tilbud alle dager eller på døgnbasis. Helse- og omsorgsdepartementet gav Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en plan for
evaluering av Avansert hjemmesykehus for barn og unge. Formålet med evalueringen var  å kartlegge erfaringer for å videreutvikle tilbudet.

Økende antall hjemmesykehus men stor variasjon på tilbudet og drift

Det finnes egne hjemmesykehus (ambulante team) for nyfødte i Oslo (OUS), Akershus (Ahus), Vestfold (SiV), Stavanger (SUS), Tromsø (UNN), Bodø (Nordlandssykehuset) og Trondheim (St. Olavs Hospital).  Tilbudene i Tønsberg og Tromsø er rent digitale. Sykehuset i Vestfold i Tønsberg har Virtuelt hjemmesykehus for barn . UNN i Tromsø startet Skype-sykehuset for nyfødte i januar 2019 . Skype gir spesialsykepleierne fra Nyfødt intensiv muligheten til å observere via skjermen hvordan babyen og foreldrene har det. Samtidig samarbeider avdelingen med helsesykepleiere i familiens hjemkommune om kontroll og oppfølging.

Rapporten konkluderer

Rapporten viser at Avansert hjemmesykehus er et nødvendig element i spesialisthelsetjenesten for barn og unge, for å gi barn og unge med langvarig sykdom mulighet for mest mulig tid hjemme, uavhengig av bosted. I tillegg vurderes det som helt nødvendig med tettere samhandling mellom tjenestenivåer og tilgang til elektronisk kommunikasjon og digitale løsninger i samhandling mellom sykehus, primærhelsetjeneste og familien.

Les rapporten her eller last den ned her

Kilde:

  • www.oslo-universitetssykehus.no
  • Meld. St. 24 51 ,Lindrende behandling og omsorg
  • NOU 2017:16 "på liv og død"
  • Helsedirektoratet (usikkert hvem og hvilken avdeling som står bak denne rapporten da dette ikke er oppgitt)