En viktig milepæl for Foreningen for barnepalliasjon

I oppdragsbrevet sies det klart at man skal «etablere et regionalt barnepalliativt team som skal veilede de lokale barneavdelingene og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet innen barnepalliasjon, i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge. Helse Nord sitt barnepalliative team må ha tilgang til samisk språk og kulturkompetanse og skal bistå de andre helseregionenes barnepalliative team ved behov for samisk språk og kulturkompetanse» Brevet kan leses her
Helse- og omsorgsdepartementet sitt oppdragsdokument til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år. Det oppdragsdokumentet som nå er sendt ut fordeler statsbudsjettets ramme på de fire RHFene. Oppdragsdokumentet inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

En viktig seier for alvorlig syke og døende barn og deres familier

FFB er svært glade for at dette kommer nå:
- «Å få etablert spesialiserte, døgntilgjengelig team for barnepalliasjon» har vært nedfelt i våre vedtekter og vi har hatt det som ett av våre mål helt siden FFB ble etablert for over 10 år siden. Dette har vi tydeliggjort i all kommunikasjon vi har hatt med ulike politikere opp gjennom årene. Etter hvert har vi fått støtte fra flere hold, og endelig lykkes vi, sier Natasha Pedersen som er generalsekretær i FFB.

Helhetlig løsninger innebærer også en styrket kommunehelsetjeneste

Barnepalliasjon er helhetlig og derfor må vi også få på plass helhetlige løsninger og valgfrihet. Kompetansen må på plass, og det skjer mye bra arbeid også i forhold til dette. Barn som kommer inn under palliasjon vil leve og bo i sine kommuner, og derfor må vi også få på plass en tydeligøring av dette ovenfor kommunene. Det vil også være viktig i forhold til mandatet som nå helseforetakene har fått. Dette arbeidet bør skje parallelt.
FFB kan glede seg over at enda en viktig sak nå kan krysses av i forhold til målene vi har satt oss i vår strategiplan. Nå ser vi også frem til realiseringen av Norges første barnehospice og ser frem til å jobbe med alle gode formål som setter det døende barnet og familiene i sentrum!

 

Kompetanse i barnepalliasjon må styrkes

Det er viktig at barnepalliasjon som kompetanseområde nå følger de internasjonale erfaringen og anbefalingene, slik at vi får barnepalliasjon innlemmet i alle deler av de helse- og sosialfaglige utdanningene. Vi må også styrke videreutdanningen i barnepalliasjon.
FFB er som kjent en medlemsorganisasjon som først og fremst kjemper for at familiene til barn som skal dø skal få rett hjelp, til rett tid der det er valgfrihet og fleksibilitet i tjenestene. Og ikke minst kompetent helsepersonell. Barnepalliasjon må være fleksibel i sin tilnærming.

Her kan oppdragsbrevene leses i sin helhet