Dere er ikke gjennomsnittet

Få kommuner er i gang

Å skape en møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseheving for kommuner, er den viktigste årsaken til at FFB tok initiativ til denne masterclassen på to dager. Mulighetene for å dele erfaring og bygge nettverk, og samtidig få noe faglig påfyll, er viktig for de ildsjelene som tar tak i dette i de få kommunene som er i startgropen til å utvikle tjenester i barnepalliasjon. Flere kommuner er heldigvis godt i gang med prosjekter i barnepalliasjon. Noen har fått støtte til sine prosjekter fra Helsedirektoratet. Å forankre barnepalliasjon hos den øverste ledelsen i sin kommune, er et av kriteriene som må på plass for at prosjektene skal få en levetid også etter endt prosjektperiode. Variasjonene på kompetanse er store eller fraværende i kommunene og vi opplever at utfordringene står kø for en svært sårbar gruppe. Dette gjelder både innad i egne kommuner, og også utenfor. Spesialisthelsetjenesten skriver ut svært sårbare pasienter til kommuner som ikke har ting på plass, og de største taperne blir svært alvorlig syke og døende barn og deres familier. Dette er overhodet ikke tilfredsstillende og vi trenger at barnepalliasjon nå integreres i kommunal sektor og at kommunene anerkjenner barn i behov for palliasjon. Stange kommune ser vi er en kommune som har gjort et godt og grundig forarbeid før prosjektet startet! Og vi tenker også at de vil lykkes. Stendi som er privat og driver landsdekkende virksomhet innen omsorg  på oppdrag fra kommuner, har også mye erfaring og kunnskap som absolutt er overførbart til kommunene.

Alt har en begynnelse

Kommunene og Stendi presenterte sine prosjekter i barnepalliasjon.
Temaer som ble belyst var:
«Å bygge tillit med det døende barnet og de pårørende»
«Palliativ pleie i barnets hjem»
«Barnepalliasjon i Stange kommune»
«Borte bra – hjemme best»

Etter presentasjon og lunsj ble deltakerne inndelt i grupper og fikk utdelt hver sin case i barnepalliasjon som var relevante for hvordan situasjonene kan være for familier som får barn som er alvorlig syke og med forventet kort levetid. Casene og løsningene ble presenterte for alle. Her var det ingen fasitsvar, men alle hadde gode innspill og det ble gode samtaler rundt temaet. Og alle var så engasjerte at det ble vanskelig å få avsluttet etter planen klokken 16.00.

Ledelse og kommunikasjon i barnepalliasjon

Psykolog Tor Åge Skagestad Eikerapen holdt inspirerende og fengende foredrag om Team og teamledelse. Det er helt avgjørende at man klarer å jobbe bra i team om man skal yte god pleie og service til disse familiene.

Dette ble etterfulgt av ett lærerikt foredrag om varm og effektiv kommunikasjon i en travel hverdag av barnelege Bård Fossli Jensen. En viktig ting som ble trukket fram er at folk i krise sjelden husker hva vi sa, men hvordan vi fikk dem til å føle seg. Og at det er ok å være enig emosjonelt, men ikke i sak! «Om man deler emosjonene blir det litt mindre av dem».

Workshopen ble avsluttet med en gripende fortelling av vernepleier Marit Elin Hansen fra Karmøy kommune om øyeblikk, samhandling og helhetlig tilbud. Hun fortalte med ord og bilder historien om en liten gutt og hvordan kommunen klarte å sette sammen et godt team rundt ham og familien i tiden fra han ble syk og til han døde.

Sykepleier Nina Gresdal oppsummerte disse to dagene  med å dele sine tanker og refleksjoner om barnepalliasjon i kommunene. Nina har jobbet i kommunehelsetjenestene i 13 år og har ulike erfaringer. Hun summerer det slikt  "Det jeg har erfart ved å jobbe på disse forskjellige plassene er at ingen er like, de kan ikke sammenlignes, ikke en gang i en og samme kommunen er det likt tilbud for alvorlig syke og døende barn. Barna er forskjellige, foreldrene er forskjellige, søsken er forskjellige, tilbudene er forskjellige og de ansatte er forskjellige. Disse alvorlig syke og døende barna oppholder seg ofte mer hjemme enn på sykehus det korte livet de har. Familiene ønsker å ha barna hjemme så lenge som mulig, noen også helt til døden. For at dette skal bli et godt tilbud til familiene så må kommunene ta innover seg at det er et stort behov for å gi de ansatte kunnskap og kompetansehevende tiltak"

Masterclass i 2020

Foreningen for barnepalliasjon kommer til å gjenta dette, mer informasjon om ny masterclass i 2020 vil komme på ett senere tidspunkt. Følg med og tegn deg opp på nyhetsbrev!