BarnsBeste lanserer anbefalinger for rollen som barneansvarlig personell

Siden 2010 har sykehusene vært lovpålagt å ha egne fagfolk som hjelper til med å ivareta barna til pasienter som er psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde.

For over 13 år siden kom det frem at barn som er pårørende ikke ble tilstrekkelig ivaretatt i helseapparatet. Ifølge regjerningen viste det seg for eksempel at de fleste institusjonene i psykisk helsevern for voksne, ikke hadde noe tilbud til barn som pårørende. Mange opplevde at rutinene med å oppdage og tilby hjelp til disse barna var tilfeldig, uforutsigbart og fragmentert.

 I 2010 fikk barn som pårørende plass i helsepersonelloven. Nå skulle helsepersonell bidra til at barn og unge under 18 år fikk informasjon og oppfølging når foreldre var syke og fikk helsehjelp. Siden 2010 har også barn som er søsken eller etterlatte fått plass i loven.

Samtidig i 2010 fikk spesialisthelsetjenesten en egen lovparagraf som har hatt en viktig rolle i arbeidet for barn som pårørende. Med §3-7 a. ble helseinstitusjoner pålagt å ha barneansvarlig personell som en støttefunksjon for både helsepersonell og ledere når de skal sørge for at barna får den oppfølgingen de har behov for.

 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a. Om barneansvarlig personell mv.

Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell. Barneansvarlig personell skal ha ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige som er pårørende barn eller søsken av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter, eller er etterlatte barn eller søsken etter slike pasienter.

 

Siri Gjesdahl, leder i BarnsBeste

Anbefalinger laget sammen med helseforetakene

Nå, over ti år siden lovkravet kom, har BarnsBeste, nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende undersøkt hvordan den barneansvarlige rollen og oppgaven ivaretas; Hvem som blir ansatt inn i rollen og hva kompetansebehovet er.

- Alle helseforetakene i Norge har nå barneansvarlig personell på enheter som jobber med psykisk helse, rusbehandling eller alvorlig sykdom. Det finnes faktisk over 2200 barneansvarlige ved sykehusene, sier fagrådgiver Eivind Thorsen i BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Barneansvarlige har de siste 10 årene hatt lite kunnskap å bygge sin rolle på. Derfor har BarnsBeste samarbeidet med helseforetakene blant annet gjennom en spørreundersøkelse hvor nesten 50% av alt barneansvarlig personell i Norge har respondert.

- Anbefalingene gir konkrete forslag til hvilke oppgaver barneansvarlig personell bør ivareta og hvilken kompetanse de trenger. Siden barneansvarligrollen er avhengig av god lederstøtte, gir dokumentet også forslag til oppgaver og ansvar for ledere, forteller leder i BarnsBeste, Siri Gjesdahl.

Eivind Thorsen, fagrådgiver i Barnsbeste

Barneansvarliges oppgave er å støtte helsepersonell og ledere når de skal sørge for at barn som pårørende – pasientens barn og søsken – får den informasjonen og oppfølgingen de trenger når foreldre eller søsken er syke eller dør.

 

 

Kunnskapsgrunnlaget og anbefalinger for barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten kan leses og lastes ned fra barnsbeste.no.

Om BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

BarnsBeste arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Dette gjør vi gjennom kunnskapsarbeid, nettverksarbeid, fagutvikling, formidling og rådgivning. Målgruppen er sentrale myndigheter, offentlige tjenester, frivillige organisasjoner, kompetanseaktører, pasienter og pårørende samt befolkningen.

Å være et kompetansenettverk, innebærer at BarnsBeste arbeidet gjennom nettverk bestående av aktuelle aktører og ressurspersoner.

BarnsBeste ble opprettet av Helse-og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst drifter nettverket og leder styringsgruppen som består av alle fire regionale helseforetak, brukerrepresentanter, kommunesektorens organisasjon og Kristiansand kommune. Sørlandet sykehus HF har ansvar for å lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå.