Barn som har behov for palliasjon og åpning av barnehager

Barn som er friske er ikke i risikogruppen

Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet  har vurdert at det kan være enkelte grupper av barn hvor tilrettelagt undervisning i hjemmet kan tilbys ut fra et føre-var-prinsipp. Dette vil være de samme barna som ellers får råd om at de har risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjoner, og ikke de samme risikogruppene som er observert for voksne med covid-19. Det er også viktig å understreke at disse skal få tilbud om tilrettelagt undervisning i hjemmet, men kan likevel velge å møte i barnehagen og på skolen.

Barnelegeforeningen om åpning av barnehager den 20. april

Lederen  i Norsk barnelegeforening, Elisabeth Selvaag utalte til NRK i går 15.april, at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og på skole. Selvaag understreker også at det for flere grupper barn og unge med større sykdomsbilder og mere alvorlig sykdom, fremdelse vil måtte ha behov for tilrettelagt undervisning.
Norsk barnelegeforening understreker at foreldre til barn og unge med alvorlige diagnoser som ikke er er nevt i veilederen som nå er kommet ut, bør avklare om barnet trenger tilrettelagt undervisning med barnets behandlende barnelege.

Barn i behov for palliasjon har behov for tilrettelagt undervisning

Aktuelle diagnosegrupper for barn fra 1 år til og med 18 år hvor tilrettelagt undervisning kan vurderes er listet nedenfor og de fleste kommer inn under barnepalliasjon:

1. Barn og unge som er organtransplanterte - Den første tiden etter transplantasjon

2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder -  Inkludert barn som har fått CAR-T o Søsken som skal være stamcelledonor (siste 28 dager før donasjon)

3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling

Barnehagebarn: Anbefales ikke å gå i barnehage.

Skolebarn: Alle som får intravenøs cellegiftbehandling, særlig i perioden mellom cellegiftkurer hvor immunforsvaret er på det laveste nivået. 

Barn med leukemi på peroral vedlikeholdsbehandling.

4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom

Barn og unge som behandles for pulmonal hypertensjon.

Barn og unge som behandles for hjertesvikt.

Barn og unge som har Fontan sirkulasjon (palliativ sirkulasjon med ettkammer-hjerte).

Barn og unge med ikke-opererte alvorlige hjertefeil.

5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet

Barn og unge med interstitielle lungesykdommer.

Barn og unge som har alvorlig astma og behandles med systemiske steroider eller mer enn 3 innleggelser siste år.

Barn og unge med cystisk fibrose.

Barn og unge med trakeostomi.

Barn og unge med nevromuskulær sykdom og har behov for respirasjonsstøtte.

Tidligere premature barn med alvorlig lungesykdom må vurderes individuelt .

6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner

7. Barn og unge på immundempende medisin og aktivt kronisk sykdom

Dette inkluderer barn med nefrotisk syndrom som ikke er i remisjon.

8. Andre  barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her.

I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med barnets behandlende barnelege. Dette kan for eksempel gjelde barn og unge med sigdcelleanemi. Andre sjeldne sykdommer må vurderes.

Søsken til alvorlig syke barn

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon).

 

Hele veilederen kan du lese i sin helhet her: https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf

 

Kilder: